Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalnej ADSUM
Adsum- z łac.- być obecnym, brać udział, współdziałać, uczestniczyć

Statut

"STATUT

 

STOWARZYSZENIA INICJATYWY LOKALNEJ ADSUM”

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r (Prawo o Stowarzyszeniach Dz.U.Nr 20 poz. 104 z późn. zm.), niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

 

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą – Chomiąża, gm. Malczyce, woj. Dolnośląskie.

 

§3

1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

2. Dla realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może podejmować współpracę z różnymi organizacjami w kraju i za granicą,

 

§4

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację niektórych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

 

§5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§6

Cele Stowarzyszenia:

1. Upowszechnianie idei samorządności lokalnej,

2. Upowszechnianie wzorców aktywnego i twórczego wypoczynku,

3. Integracja międzypokoleniowa,

4. Edukacja kulturalna jako narzędzie rozwoju, kreatywności, terapii, znoszenia barier społecznych i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu na wsi,

5. Wspieranie działań polegających na propagowaniu szeroko rozumianej kultury i sztuki wśród społeczeństwa, a w szczególności zwiększenie aktywności społecznej w tych obszarów.

6. Wspieranie i rozwój dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych z terenów wiejskich w tym również w zakresie nauki języków obcych,

7. Promocja edukacji przez sztukę i aktywne uczestnictwo w kulturze,

8. Działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży, a w szczególności propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych.

9. Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej,

10.Promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju lokalnego i elementu edukacji między kulturowej,

11. Edukacja w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

12. Promocja integracji europejskiej poprzez kulturę,

13. Promowanie wyrównywania szans udziału w życiu społecznym osób niepełnosprawnych,

14. Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez rozwój sportu, rekreacji i turystyki,

15. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym,

16. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą,

17. Popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju, edukacja w zakresie wiedzy o architekturze, krajobrazie kulturowym i ekologii,

18. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19. Propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży

20. Stwarzanie warunków do wszechstronnego intelektualnego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.

21. Popularyzowanie ginących zawodów.

22. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

23. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

24. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

25. Promocja i organizacja wolontariatu.

26. Działalność charytatywna.

27. Promocja wsi poprzez produkt lokalny.

 

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 

1. Prowadzenie warsztatów,

2. Organizowanie wystaw,

3. Organizację form aktywnego wypoczynku wśród dzieci , młodzieży i dorosłych,

4. Organizację form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

5. Prowadzenie spotkań integracyjno- sportowo- kulturalnych,

6. Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,

7. Organizację warsztatów terapeutycznych szczególnie w zakresie terapii przez sztukę,

8. Prowadzenie innych form działalności służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

9. Działania na rzecz rozwoju miejscowości Chomiąża i gminy Malczyce,

10. Przejmowanie zadań zleconych przez sektor publiczny,

11. Realizację zadań własnych gminy,

12. Wyrób produktu lokalnego.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I

OBOWIĄZKI

 

§8

 

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych:

- członków komitetu założycielskiego,

- członków założycieli (inicjatorów),

- członków ogólnych zwanych dalej członkami Stowarzyszenia,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§9

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, obywatele polscy, niezależnie od narodowości i miejsca stałego zamieszkania, które:

a) podpisały jako założyciele statut Stowarzyszenia i nabyły prawa członkowskie z chwilą rejestracji Stowarzyszenia,

b) wypełniły deklarację członkowską,

c) otrzymały rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych

Stowarzyszenia.

2. Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami stowarzyszenia, jednak nieposiadają biernego prawa wyborczego

3. Cudzoziemiec może być członkiem zwyczajnym stowarzyszenia, o ile przepisy polskiego prawa nie mówią inaczej.

4. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą jednomyślnie w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

 

§10

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, które przyjmują cele Stowarzyszenia i przyczyniają się do ich realizacji za pośrednictwem Stowarzyszenia bądź we współpracy z nim, udzielając Stowarzyszeniu pomocy materialnej, organizacyjnej lub innej.

2. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego.

3. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę w sprawie. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu poprzez swego przedstawiciela.

5. Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

 

§ 11

Godność członka honorowego Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów nadaje osobie szczególnie zasłużonej dla idei Stowarzyszenia.

 

§12

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia,

c) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

d) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 

§14

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

a) postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami

władz Stowarzyszenia,

b) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,

c) dbania o dobry wizerunek i rozwój stowarzyszenia,

d) współdziałania w budowie i konserwacji obiektów i urządzeń służących

działalności stowarzyszenia,

e) opłacania składek członkowskich.

 

§15

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

b) wykluczenia członka na podstawie uchwały Zarządu podjętej w następstwie naruszenia obowiązków wynikających z § 14 statutu bądź utraty przez członka praw publicznych,

c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

2. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia wymagana jest bezwzględna większość głosów Członków Zarządu, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

3. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE

STOWARZYSZENIA

 

§16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję.

4. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§18

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd, przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia.

3. Walne Zebranie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

4. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.

b) Uchwalanie zmian statutu,

c) Wybieranie i odwoływanie członków zarządu oraz komisji rewizyjnej.

d) Przeprowadzanie wyborów uzupełniających.

e) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,

f) Udzielanie Zarządowi absolutorium na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

g) Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu.

h) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

j) Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 20

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia, większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostaje zwołane.

§ 22

1. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 6 członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Zarządem kieruje prezes.

4. W przypadku gdy skład zarządu jest niepełny tj. minimum dwóch członków zarządu, istnieje możliwość pełnienia funkcji łączonych.

5. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

6. Osoba zatrudniona przez Stowarzyszenie na podstawie umowy o pracę nie może pełnić funkcji członka zarządu.

7. Członkowie Zarządu nie mogą z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać zwrotu

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

§ 23

1. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw bieżących Stowarzyszenia, w tym reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

b) podejmowanie zobowiązań majątkowych do wys.100000 zł,

c) uchwalanie planów oraz sprawozdań z działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia, zgodnie z kierunkami działalności uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków,

d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

e) wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Członków,

f) ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich,

g) gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia,

h) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia,

i) opracowanie i zatwierdzenie regulaminów w stowarzyszeniu,

j) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających

Stowarzyszenie,

k) zgłaszanie wniosków o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

3. Zarząd może uzupełnić swój skład osobowy spośród członków Stowarzyszenia, w przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu. Uzupełnienie nie może przekraczać jednej trzeciej składu osobowego wybieranego przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 25

1. Komisja Rewizyjna zwana dalej "Komisją" powołana jest do:

a) nadzorowania całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej

Stowarzyszenia, oraz jej zgodności z obowiązującym prawem, statutem

Stowarzyszenia i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

b) przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli, żądania

wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości,

c) przedstawiania raz w roku sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

f) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

4. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków na okres 5 lat spośród członków Stowarzyszenia,

5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków w trakcie trwania kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje wyborów uzupełniających.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) nie mogą z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej otrzymywać zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

7. Komisja Rewizyjna może powołać rzeczoznawców spoza swego grona.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

Rozdział V

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE

STOWARZYSZENIA

 

§ 26

1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:

a) składek członkowskich,

b) darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, udziały, lokaty itp.

c) wpływów z działalności statutowej,

d) dotacja i subwencje osób prawnych,

e) dochody z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku trwałego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 27

1. Z majątku Stowarzyszenia nie wolno udzielać pożyczek lub zabezpieczać nim zobowiązań jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi".

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 28

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest prezes oraz członek Zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE

STOWARZYSZENIA

 

§29

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim bez względu na liczbę obecnych.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 30 marca 2015 r.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja